درباره ما:

شرکت خرم قزل زز، به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه ی تکثیرو پرورش ماهی، تولید خوراک آبزیان و بسته بندی و فراوری ماهی، با ایجاد تفکر فرایند گرا، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود وهمچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد کارفرمایان, خود را متعهد به اصول زیر می داند:


- رعایت استاندارد های ملی و بین المللی

- حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان

- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در منطقه و جهان

- توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های سازمانی

- آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی

- ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری

- افزایش سطح کیفی محصولات و تلاش جهت افزایش رضایت و کاهش شکایات مشتریان

به منظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی منطبق بر استاندارد ISO22000:2018 را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم ها متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی و ایمنی در صنایع غذایی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی تعریف شده را بررسی می کند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم ها پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند .